Oideachas

Oideachas

Is acmhainn iontach foghlama é Tearmann Dúlra Dhroim nDamh do pháistí scoile, do mhic léinn coláiste/ollscoile, do ghrúpaí pobail agus caomhnóireachta agus do chuairteoirí as an mhórphobal.

Tá sé suite i níos mó ná 200 acra de ghnáthóg mheasctha ina bhfuil coillearnach ársa, portach agus talamh feirme caomhnaithe traidisiúnta, rud a fhágann go dtig leis an Tearmann riar ar neart deiseanna foghlama agus cuspóirí oideachais.

Táimid ábalta réimse leathan de dheiseanna oideachais taobh amuigh agus timpeallachta a ofráil a thagann leis an Fhorbairt sna Luathbhlianta trí na hEochairchéimeanna go dtí an Breisoideachas agus an tOideachas Aosach. Ar na topaicí a thig linn a chumhdach tá Sainaithint Plandaí agus Ainmhithe, Loirg agus Comharthaí Ainmhithe, Fás agus Saolréanna agus Mionbheithígh. Is sampla iad sin den réimse gníomhaíochtaí atá ar fáil againn agus ba bhreá linn labhairt leat faoi na riachtanais shonracha oideachais a bheadh agat féin le riar ar ghrúpaí ar leith.

Chomh maith lenár bpacáistí oideachasúla, tá oiliúnóirí oilte againn fosta a dtig leo seisiúin gníomhaíochtaí taobh amuigh a sholáthar, mar shampla Boghdóireacht, Treodóireacht, Cosáin Dúlra agus Ealaín Choille. Cuimsíonn an Ealaín Choille réimse scileanna a bhaineann le teacht i dtír san fhiántas agus cleachtais bheatha thraidisiúnta, mar shampla Scáthlán Nádúrtha a Thógáil, Teicnící Lasadh Tinte, Foráistiú Bia Fiáin agus Loirg Ainmhithe a Leanúint.

I rith na n-imeachtaí a bhíonn á reáchtáil againn ar an Tearmann, bíonn béim againn ar chúram agus ar fhreagracht i leith an Domhain Nádúrtha agus a inmharthanachta.
Cibé dóigh ar mhaith leat do chuid ama a chaitheamh anseo i dTearmann Dúlra Dhroim nDamh, is é atá uainne go mbeadh d'eispéireas anseo spéisiúil, lán eolais agus lán spraoi!

Déan teagmháil linn inniu le riachtanais s'agat féin agus do scoile a phlé linn, ar an ríomhphost ag eolas@ancarn.org nó ar an ghuthán ag 028 7954 9978.


Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair