Nuacht > Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh oscailte go hoifigiúil

Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh oscailte go hoifigiúil

Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh oscailte go hoifigiúil

Rinneadh an oscailt oifigiúil ar thearmann dúlra speisialta nua, atá suite taobh amuigh de Mhachaire Rátha ar imeall Thalamh Ard Shliabh Speirín, Dé Céadaoin 18 Meitheamh. Ghearr an tAire Timpeallachta, Mark H Durkan, an ribín ag ócáid ar leith a d'óstáil Cumann Forbartha Charn Tóchair. Ní hionann agus an chuid is mó de na tearmainn dúlra, atá faoi úinéireacht an rialtais nó carthanais timpeallachta, tá Tearmann Dúlra Pobail Dhroim nDamh faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht an phobail áitiúil i bpáirt leis an Iontaobhas Coillearnaí. Bhronn Ciste Oidhreachta an Chrannchuir maoiniú £512,000 agus chuir Gníomhaireacht Timpeallachta Thuaisceart na hÉireann £255,000 eile leis an tionscadal. Chuir an Ghníomhaireacht tuilleadh maoinithe ar fáil le huasghrádú a dhéanamh ar na cosáin a bhí cheana féin ar chuid an Iontaobhais Choillearnaí den tearmann agus tá an obair sin i gcrích fosta.
 
Tá cuairteoirí chuig an cheantar ábalta anois dul ag spaisteoireacht san fhiántas ar an tearmann, ina bhfuil achar 215 acra agus gnáthóga dúchasacha agus speicis a bhfuil tábhacht náisiúnta agus Eorpach leo. Tá taisce nádúrtha sa tearmann do chuairteoirí, idir choillearnach ársa, fhéarach fliuch atá lán le bláthanna fiáine, chlaiseanna sceathraí bradán, phortach ardaithe agus mhóinéir féir thraidisiúnta.
Dúirt Niall Ó Catháin, Stiúrthóir i gCumann Forbartha Charn Tóchair: "Thug an tionscadal seo deis ar leith dúinn réimse dochreidte de ghnáthóga nádúrtha a shealbhú atá ina mhionsamhail dár dtírdhreach ársa. Tá an tionscadal i ndiaidh meascán saibhir bithéagsúlachta agus gnáthóg a chaomhnú do na glúnta a thiocfaidh inár ndiaidh. Tá úinéireacht an phobail ar cheann de na gnéithe is tábhachtaí den tionscadal - cothóidh sé sin úsáid agus maoirseacht an phobail ar an  tearmann agus neartóidh sé inmharthanacht fhadtéarmach na coda tábhachtaí seo d'oidhreacht shaibhir ár bpobail.
 
Thacaigh Paul Mullan, Ceannasaí Chiste Oidhreachta an Chrannchuir leis seo: "Tá Ciste Oidhreachta an Chrannchuir ag infheistiú in oidhreacht nádúrtha thábhachtach Dhroim nDamh ó chomh fada siar le 1999 nuair a bhronn muid an deontas tosaigh. Ó shin i leith táimid iontach sásta an tionscadal a fheiceáil ag fás de réir mar atá an pobal áitiúil ag tapú na ndeiseanna a chuireann a n-oidhreacht nádúrtha ar fáil dóibh. Déanaimid comhghairdeas le gach duine atá páirteach i bhforbairt an tearmainn dúlra iontaigh seo atá á bhainistiú ag an phobal."
Ina óráid siúd, dúirt Mark H Durkan: "Tá mé buíoch do Chumann Forbartha Charn Tóchair as a bhfís agus a léargas ag cruthú Tearmann Dúlra atá faoi úinéireacht an phobail. Is fiontar nua spreagúil é seo ag an chaomhnóireacht dúlra i dtuaisceart na hÉireann agus go deimhin in Éirinn agus san Eoraip i gcoitinne."
 
"Is sampla iontach é an tionscadal seo den dóigh a bhfuil Cumann Forbartha Charn Tóchair ag obair i bpáirt leis an Iontaobhas Coillearnaí, le Ciste Oidhreachta an Chrannchuir agus le mo Roinn féin leis an Tearmann Dúlra seo a thabhairt i gcrích. Rachaidh an obair iontach atá déanta anseo chun tairbhe don phobal áitiúil, do chuairteoirí chuig an cheantar agus don bhithéagsúlacht áitiúil atá go flúirseach ar fud an Tearmainn."
Is cuid thábhachtach dár n-oidhreacht nádúrtha iad gnáthóga an tearmainn. Bhí siad le fáil go fairsing ar fud na hÉireann tráth ach cailleadh iad mar gheall ar dhianfheirmeoireacht le 50 bliain anuas. Chomh maith le bheith ag cosaint na hoidhreachta nádúrtha, tá an tionscadal ag caomhnú an chultúir agus an bhéaloidis áitiúil, agus spreag sé athbheochan i scileanna traidisiúnta ar nós tógáil claíocha cloch agus ainmniú na bpáirceanna sa cheantar. Chuir imeachtaí mar sin deiseanna saorálaíochta agus réimse de scileanna oidhreachta úra ar fáil don phobal áitiúil."
Tá an Tearmann forbartha ag Cumann Forbartha Charn Tóchair agus ag an Iontaobhas Coillearnaí. Tá obair shuntasach curtha i gcrích sa tearmann le dhá bhliain anuas le carrchlós úr, 7 km de chosáin, dáileacháin agus comharthaíocht léirmhínithe a fhorbairt. Tá bróisiúr nua, suíomh idirlín agus aip á bhforbairt fosta agus beidh siad ar fáil faoi dheireadh Mheithimh.
I láthair ag an oscailt bhí an pobal áitiúil, eagraíochtaí neamhrialtais timpeallachta agus ionadaithe rialtas áitiúil agus láir. Bhí páistí ó Bhunscoil Mhachaire Rátha, ó Bhunscoil Naomh Pádraig, an Gleann, agus ó Bhunscoil Naomh Bríd Tír Chiana, a bhí ag freastal ar Choláiste Samhraidh Samhlaigh, i láthair fosta. Chuaigh 75 aoi le gearradh an ribín a fheiceáil agus ansin tugadh turas treoraithe thart ar an Tearmann dóibh.

Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair