Caomhnóireacht

Caomhnóireacht

Tá timpeallacht ar leith i dTearmann Dúlra Dhroim nDamh atá i gcodarsnacht leis na cleachtais dianfheirmeoireachta atá i réim faoi láthair. Go stairiúil ní dhearnadh ach fíorbheagán d'idirghabháil talmhaíochta i nDroim nDamh, agus is dá bharr sin atá an meascán saibhir iléagsúil de ghnáthóga ann.

Is é an príomhchuspóir atá againn na leibhéil shaibhre bithéagsúlachta atá le fáil sa Tearmann a choinneáil agus a neartú trí chur chuige measctha ina bhfuil caomhnóireacht dhíreach, innilt chaomhnóireachta, monatóireacht agus athmheasúnú. Oibrímid i gcomhar le grúpaí caomhnóireachta difriúla ar nós an tIontaobhas Coillearnaí, Iontaobhas Fiadhúlra Uladh, Iontaobhas Fiadhúlra na hÉireann, an Cumann Ríoga um Chosaint na nÉan agus Caomhnú na bhFéileacán.

Inár gclár innilte caomhnóireachta úsáidtear póir speisialaithe ag amanna ar leith den bhliain leis na dálaí is fearr a chaomhnú lena chinntiú go mairfidh an tírdhreach shaibhir bhithéagsúil seo.

Faightear cumasc inár gcleachtais feirmeoireachta idir tuiscintí nua-aimseartha agus modhanna ársa/traidisiúnta agus dá réir sin is cur chuige inmharthana agus ísealtionchair atá againn.

Reáchtálaimid cúrsaí caomhnóireachta i rith na bliana do dhaoine fásta agus do pháistí ar spéis leo scileanna úra a bhaineann leis an talamh a fhoghlaim, mar shampla Tógáil Claíocha, Leagan Fál, Barrscoitheadh, Glanadh Speicis Ionracha agus Plandú Crann. Déan teagmháil linn faoi choinne tuilleadh eolais.

'Nasc chuig an Phlean Bainistíochta'


Fón: 028 7954 9978 | Ríomhpoist: eolas@drumnaph.org
15 Br Leath Chiana Machaire Rátha Co Dhoire BT46 5PB
Coiste Forbarttha Charn Tóchair